Croatian(HR)English (United Kingdom)

Skupština 2018.

memorandum

ZAPISNIK

SA 8. REDOVITE A UJEDNO 7. IZBORNE SKUPŠTINE NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA

Skupština je održana u subotu, 10. ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici grada Novske s početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.     Izbor predsjedavatelja i uvodni govori

2.     Utvrđivanje nazočnosti članstva i pravovaljanosti Skupštine

a)     Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

b)     Izbor odbora za verifikaciju

c)      Utvrđivanje pravovaljanosti Skupštine

3.     Izvješće o članstvu

4.     Izvješće o radu u 2017. godini

5.     Financijsko izvješće za 2017. godinu

6.     Očitovanje Nadzornog odbora o Izvješću o radu i Financijskom izvješću

7.     Plan rada rada Društva za 2018. g.

8.     Izbor tijela Društva

a)     Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva

b)     Izbor predsjednika

c)      Izbor dopredsjednika

d)     Izbor članova Predsjedništva

e)     Izbor članova Nadzornog odbora

9.     Pitanja i prijedlozi

10.  Zaključenje skupštine

Prije Skupštine skupu se pozdravnim govorom obratio Gradonačelnik grada Novske Marin Piletić, prof. nakon čega je prigodno predavanje otvoreno za javnost održao dr. sc. Marijan Andrašec pod naslovom 'Uloga Agroindustrijskih parkova (AIP) u regionalnom razvoju s posebnim osvrtom na Novsku'. Poslije predavanja razvila se vrlo konstruktivna i pozitivna rasprava u kojoj ke podržana ideja da se takav projekt osmisli i pokrene na području Novske i okolice.

Zaključeno je da će dr. sc. Marijan Andrašec pripremiti u pisanoj formi održano predavanje i poslati ga dopredsjedniku I. Medarcu, koji će predavanje objaviti na web stranici Društva i distribuirati ga članstvu.

 

Ad.1)

Prof.dr.sc.Mato Bartoluci – predsjednik Društva, otvorio je skupštinu Novljanskog akademskog društva, te održao pozdravnu riječ.

Predsjednik Društva predlaže radno predsjedništvo Skupštine u sastavu:

1.   prof. dr.sc. Matu Bartolucija kao predsjedavajućeg

2.   prof. dr. sc. Jasenku Gajdoš Kljusurić

3.   mr. sc. Ivana Medarca.

Predsjednik Društva predlaže dnevni red i poziva na izmjene ili dopune. Prijedlog dnevnog reda je bez dopuna i izmjena jednoglasno usvojen.

 

Ad. 2)

Predlaže se da se sve odluke na ovoj Skupštini donose dizanjem ruku. Prijedlog se usvaja jednoglasno.

Da bi rad Skupštine bio legalan i važeći, predsjedavajući Skupštine g. Bartoluci predlaže slijedeća radna tijela Skupštine:

     Komisiju za verifikaciju broja prisutnih i utvrđivanje kvoruma u sastavu:

g-đa Sonja Marohnić Horvat, predsjednica komisije,

g-đa Ksenija Knežević, članica komisije i

g-đa Irena Vuković, članica komisije.

Predloženu Komisiju predsjedavajući g. Bartoluci daje Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

     Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:

g. Miroslav Janjušić, zapisničar

g-đa Ksenija Knežević, ovjeroviteljica zapisnika i

g. Ivan Štivojević, ovjerovitelj zapisnika.

Predsjedavajući g. Bartoluci daje prijedlog Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

     Izbornu komisiju u sastavu:

g-đa Sonja Marohnić Horvat, predsjednica komisije,

g-đa Ksenija Knežević, članica komisije i

g-đa Irena Vuković, članica komisije.

Predloženu Komisiju predsjedavajući g. Bartoluci daje Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predjedavajući Skupštine, poziva Verifikacionu komisiju da podnese izvješće o prisutnim članovima Nad-a na Skupštini.

Predjednica  Verifikacione komisije gđa. Sonja Marohnić Horvat podnosi slijedeće izvješće:

Od ukupno 95 članova Novljanskog akademskog društva, Skupštini Društva prisutno je 15 od 26 osnivača i 22 ostala člana, što je prema članku 20. Statuta Novljanskog akademskog društva natpolovična većina osnivača i dostatan broj nazočnih za regularan i legitiman rad Skupštine. Konstatira da skupština ima kvorum i može nastaviti s radom.

 

 

Ad. 3)

Gospodin Ivan Medarac podnosi izvješće o članstvu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku. Društvo broji 95 članova, aktivno uključenih u rad je jako malo i Predsjedništvo je temeljem zaključaka skupštine 2017. godine pokrenulo aktivnosti za reviziju članstva.

Nakon rasprave donešene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o članstvu Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu.

2. Zadužuje se Uprava društva da dovrši pokrenuti postupak revizije članstva i da o tome izvjesti na idućoj skupštini.

Odluka je usvojena uz jedan glas protiv.

 

Ad.4)

Predsjednik NAD-a g. Mato Bartoluci podnosi izješće o radu društva za 2017 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

U izvješću je g. Mato Bartoluci posebno istaknuo aktivnosti Novljanskog akademskog društva u 2017. godini koje su ostvarene su kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, u pripremama i održavanju sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, kroz suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenjem poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om, te obnavljanjem i uređivanjem web stranice Društva www.nad.hr .

Najavio je i pripremu projekata za rad Društva u 2018. godini kroz osmišljavanje ciljeva, sadržaja i načina provedbe (predložena su tri projekta čiji je sadržaj opisan u Programu rada Društva za 2018. godinu), te predstavljanje projekata Gradonačelniku i njegovim suradnicima kao i provedenu raspravu o svakom od njih i planu realizacije

Društvo se angažiralo na razvoju drugih kulturnih djelatnosti na području Grada Novske kroz suradnju s drugim asocijacijama i udrugama u svrhu promicanja i razvoja novljanske kulture u najširem smislu i kroz povezivanje različitih čimbenika, a posebno kroz međusobno dovođenje u kontakt različitih subjekata koji svojim utjecajem i angažmanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu baštinu (Događanja vezana uz Lukovo, nazočnost znanstveno-stručnom skupu o L.I.Oriovčaninu u Oriovcu, i drugo...).

U izvješću je g. Mato Bartoluci dao i kratki pregled najbitnijih aktivnosti koje je ostvarilo Društvo i u periodu 2014. do 2016. godine.

 

Ad 5)

Dopredsjednik NAD-a g. Ivan Medarac podnosi financijsko izješće za 2017 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

 

Ad 6)

Predsjedavajući skupštine poziva Nadzorni odbor Skupštine da podnese svoje očitovanje o izvješću o radu za 2017. godinu i o financijskom izvješću za 2017. godinu.

Član nadzornog odbora Miroslav Janjušić, dipl. oec. podnosi izvješće u ime nadzornog odbora i konstatira da je nadzorni odbor pregledao oba izvješća i svu financijsku dokumentaciju Društva, da su financije vođene u skladu sa zakonom i propisima te predlaže Skupštini da ih usvoji.

Nakon rasprave donešene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu.

2. Usvaja se financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu.

Odluke su usvojene jednoglasno.

 

Ad.7)

Dopredjednik NAD-a, g. Ivan Medarac, predlaže program rada Društva za 2018. godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Naglasio je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2018. godini

Znanstveni simpozij pod nazivom „Kulturološki, sociološki, politički i religijski učinci djelovanja Luke Ilića Oriovčanina na Novsku i Zapadnu Slavoniju“

Novljansko akademasko društvo je osmislilo i predložilo a Grad Novska prihvatio održavanje znanstvenog skupa na kojem bi se osvijetlio lik i djelo spomenutog veoma zaslužnog i svestranog novljanskog župnika. Projektom se želi postići sagledavanje svestrane i značajne uloge Luke Ilića Oriovčanina u povijesti Hrvatske 19. st., napose Slavonije, da bi znanstveni simpozij pridonio istinskom vrednovanju njegova sveukupnog opusa. Požeška Biskupija i monsinjor dr. sc. Antun Škvorčević osobno obećali su u tom pogledu pružiti svaku moguću potporu. Simpozij je kandidiran na objavljeni Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini. Simpozij bi se održao tijekom listopada mjeseca 2018. godine u sklopu Lukova. Do sada su se za učešće na simpoziju prijavila 24 autora pa treba definirati trajanje simpozija (jedan ili dva dana) kao i mjesto održavanja simpozija (samo Novska ili i Novska i Požega). Radi se na određivanju autorskih naknada (za pisane materijale i predavanja), te procjeni drugih troškova simpozija kao i na pronalaženju izvora sredstava za pokriće ukupnih troškova. Nositelj projekta u ime Društva je dr. sc. Jozo Marević

Projekt pod nazivom „Redovan rad Novljanskog akademskog društva –promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području Grada Novske“.

NAD je na isti javni poziv kandidirao i ovaj projekt. Redovan rad Društva u 2018. godini podrazumijeva suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripremu i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva www.nad.hr . Projektom su predviđene promocijske aktivnosti, rasprave, predavanja i radionice u cilju unapređenja kulturne, stručne i obrazovne razine građana Novske, posebice mladih.

Projekt pod nazivom „Agroindustrijski park Novska“

NAD je osmislio i predložio a GRAD prihvatio program za ostvarenje ovog projekta  Projekt predstavlja potporu ruralnom razvoju, posebno zbog činjenice da su Hrvatskoj osnovane stotine različitih gospodarskih, servisnih i drugih zona s namjerom da se lokalno omogući i potakne gospodarski razvoj, najčešće očekujući da će se pojaviti neki (inozemni?) investitor ali većina tih zona nije pokazala nekakav veći napredak. Vođeno iskustvima iz drugih zemalja EU i vlastitim promišljanjem, Novljansko akademsko društvo je kao moguće rješenje problema neiskorištene gospodarske zone odabralo organizacijsko-poslovnu formu (model) „agroindustrijski park“ (AIP Novska) kao dobro i u svijetu dokazano rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu. Dogovoreno je da će se projekt provoditi putem Centra za razvoj poduzetništva Grada Novske. Agroindustrijski park Novska dugoročan je posao a uspjeh ostvarenja zahtjeva konsenzus političkih i gospodarskih struktura u Novskoj. Tijekom 2018. godine realizirat će se detaljno prethodne i pripremne aktivnosti, izvršiti ekspertne analize i temeljem njih donijeti odluka o nastavku rada na projektu. Nositelj projekta u ime Društva je mr. sc. Ivan Medarac.

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu.

U raspravi su pozdravjene planirane aktivnosti Društva uz primjedbu da bi se pojedini članovi Društva trebali aktivirati u procesu ostvarenja pojedinih projekata Grada Novske. Naglašeno je da se u programu rada Društva trebaju pokrenuti i projekti vezani uz Park prirode Lonjsko polje kao i projekt izgradnje velike akumulacije vode na brdskom dijelu toka potoka Novska kao vodozaštitnog i vodoopskrbnog objekta. Sudjelovanje Društva u ova dva potencijalna projekta razmotrit će se sa Gradom Novska kada isti budu aktualni.

Nakon rasprave donešena je sljedeća odluka:

Usvaja se program rada Novljanskog akademskog društva za 2018. godinu.

Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Ad.8)

Budući da je usvojeno Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu kao i Financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu, stekli su se uvjeti za davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva. Predsjednik Bartoluci otvara raspravu, predlaže Skupštini donošenje odluke o razrješenju i prijedlog daje na glasanje.

Nakon rasprave donešena je sljedeća odluka:

„Temeljem usvojenog programa rada Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu i usvojenog financijskog izvješća Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu Skupština Društva daje razrješnicu dosadašnjim članovima tijela Društva i to:

1. Predsjedniku Društva prof. dr. sc. Mati Bartoluciju,

2. Dopredsjednicima Društva mr. sc. Ivanu Medarcu i Vedranu Mihaljeviću, dipl. iur.,

3. Članovima predsjedništva Društva dr. sc. Zvonimiru Medvedoviću, Josipu Leki, dr. vet. i Marinku Stojiću, dipl. ing. šum.,

4. Članovima Nadzornog odbora Društva prof. dr. sc. Željku Šomođiju, dr. sc. Branku Mateši i Miroslavu Janjušiću, dipl. oec.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

Prije glasanja o kandidatima za tijela Društva gospodin Bartoluci prenosi zaključke sa 14. sjednice Predsjedništva Novljanskog akademskog društva i 10. sjednice Nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva održanih u Zagrebu 12. prosinca 2017. godine.

Otvorena je rasprava o kandidacijskim listama. Nije bilo drugih prijedloga.

M. Bartoluci predlaže kandidacijske liste:

1.      Za predsjednika Društva (bira se 1 od predloženih 1 kandidata):

1. mr.sc. Ivan Medarac

2.      Za dopredsjednike Društva (bira se 2 od predloženih 2 kandidata)

1. prof. dr. Mato Bartoluci

2. Josip Leko, dr.vet.

3.      Za članove Predsjedništva (bira se 5 od predloženih 5 kandidata):

1. Ivan Marohnić, dipl. ing. agr.

2. dr.sc. Zvonimir Medvedović

3. Željko Vukelić, prof.

4. Ksenija Knežević, oec.

5. Ivor Stanivuković, dipl. oec.

6. Hrvoje Ljubojević, dipl. ing. građ.

4.      Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Društva (bira se 3 od predloženih 3 kandidata):

1. prof.dr.sc. Željko Šomođi – za predsjednika Nadzornog odbora Društva

2. Ivan Štivojević, dipl. ecc. – za člana Nadzornog odbora Društva

3. Marinko Stojić, dipl. ing. – za člana Nadzornog odbora Društva

Nakon glasanja predsjednica Izborne komisije objavljuje rezultate glasanja. Glasalo je svih 15 od 26 osnivača i 22 ostala člana Društva prisutnih na Skupštini. Glasalo se pojedinačno za svakog od predloženih kandidata i svi su izabrani odnosno potvrđeni jednoglasno.

Nakon objave rezultata glasanja donešene su sljedeće odluke:

1. Ovlašćuje se predsjednik i dopredsjednici Društva da pokrenu postupak zahtjeva za upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske i promjene u Registru naprofitnih organizacija Republike Hrvatske na način, da se kao nove osobe ovlaštene za zastupanje, Društva imenuju Ivan Medarac, predsjednik Društva, Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva te Josip Leko, dopredsjednik Društva

2. Predsjednik Društva dužan je podnijeti zahtjev za upis Društva u registar udruga RH, te poduzeti sve druge potrebne radnje kako bi se upis izvršio“

Odluke su usvojene jednoglasno.

Novoizabrani predsjednik Društva mr. sc. Ivan Medarac obratio se Skupštini prigodnim govorom, zahvalio se na ukazanom povjernju, zahvaalio svim dosadašnjim članovima tijela Društva na postignutim rezultatima i čestitao novoizabranim članovima te im zaželio uspjeh u radu.

 

Ad 9)

Nije bilo dodatnih pitanja niti prijedloga

 

Ad 10)

Na kraju predjedavajući skupštine društva prof. dr. sc. Mato Bartoluci konstatira da je dnevni red iscrpljen i Skupština je time završila s radom.

 

Skuština je završila s radom u 13,30 h.

 

Pripremio:

mr. sc. Ivan Medarac, dipl. ing., predsjednik