Croatian(HR)English (United Kingdom)

Agroindustrijski park Novska

memorandum

Dr. sc. Marijan Andrašec

ULOGA AGROINDUSTRIJSKIH PARKOVA U REGIONALNOM RAZVOJU – AIP NOVSKA

1.UVOD

Po svojem geostrateškom položaju, povijesnom nasljeđu, 1990. zatečenoj razini razvoja, te ukupnim resursima s kojima raspolaže, Hrvatska bi trebala po razvijenosti biti na razini EU-prosjeka, što nije slučaj, te bi prvi logičan srednjoročni razvojni cilj Hrvatske trebao biti da dostigne razinu prosjeka EU s ciljem da osigura priključak na dominantne razvojne procese u EU i dobro investicijsko okruženje na lokalnim razinama.

Hrvatska ima nepovoljnu strukturu proizvodnje, te je napustila ili u bescjenje prodala neke segmente industrije, koji u EU imaju neprekidan rast, a zadržala je i podupire neke segmente koji su u stalnom padu.

Unatoč toga, neprekidno se govori o razvoju na osnovu “visokih tehnologija” i formiranju “društva znanja”.

Kao dugoročna vizija, ispravno, ali kao realnost ovog trenutka, za pokretanje industrijske proizvodnje, ne čini se upotrebljivim.

Industrije kod razvojnih odlučivanja ne treba odabirati po kriteriju „dobre ili loše“, jer ne postoje dobre i loše industrije, nego samo dobro i loše vođenje i upravljanje u industriji i industrijom.

Unatoč težnje prema novim i složenijim područjima proizvodnje, tradicionalne industrije nisu nešto, što treba odbaciti, naprotiv, treba ih inovirati i ojačati, jer jedino njih imamo. To je ono što možemo učiniti „odmah“.

Hrvatska ne posjeduje mineralne sirovine, energente niti visoko-razvijenu tehnologiju, te se regionalni i lokalni razvoj s osloncem na poljoprivredu čini perspektivnim i mudrim, a ponegdje i jedino mogućim područjem proizvodnog djelovanja u sadašnjem trenutku

Proteklih petnaestak godina bezuspješno su pokretani mnogi projekti proizvodnih djelatnosti s namjerom re-industrijalizacije Hrvatske, često s namjerom korištenja sirovina i proizvoda iz poljoprivrede.

Istovremeno, Hrvatska se trudi privući strane investitore, povećati izvoz i razviti industrijsku proizvodnju što, unatoč osnivanja brojnih gospodarskih zona, nikako ne uspijeva.

Privlačenje investitora na proizvodnim projektima moguće je samo ako se prije toga osmisli vizija održivog razvoja pojedine lokacije, te ponude projekti i ostvare uvjeti koji zadovoljavaju globalne kriterije investitora za izbor proizvodnih lokacija i povrata uloženog kapitala.

Politika razvoja po principu „imamo štalicu – čekamo kravicu“ je besmislena i nema nikakve budućnosti.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine donesen je kao uvjet EU za mogućnost korištenja sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u programskom razdoblju 2014.-2020. Slijedio je čitav niz provedbenih pravilnika od kojih je posljednji „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ objavljen u NN br.81 od 09. 09. 2016.

U međuvremenu se u EU već raspravlja o ciljevima i planovima razvoja do 2030. Glavni ciljevi buduće Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) do 2030.:

poticanje pametnog i održivog poljoprivrednog sektora;

ü jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

üpovećati zapošljavanje, rast i ulaganja visoke kvalitete;

üiskoristiti potencijal energetske unije, kružnog gospodarstva i biogospodarstva, uz istodobno jačanje zaštite okoliša, te borbe protiv klimatskih promjena i prilagodbe njima;

üistraživanja i inovacije provedene u laboratorijima primijeniti na poljima i tržištima;

üdoprinijeti migracijskom programu Europske komisije.

Lokalne zajednice i srednje poduzetništvo nemaju snage za stvaranje proizvodnje velikog kapaciteta, niti za probijanje na globalnom tržištu.

Posljedica je, da se rentabilnost ne može ostvariti kroz velike kapacitete (economy of scale), već se mora potražiti u sinergiji i horizontalnoj umreženosti različitih aktivnosti i širim koristima.

U tim okolnostima organizacijski, sociološki i društveni elementi projekta postaju odlučujući za uspješnost realizacije takvog složenog proizvodnog projekta.

Iskustva u zemljama kao što su Nizozemska, Danska, Austrija i dr., pokazuju da je organizacijska forma „agroindustrijski park” dobro i efikasno rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu, a unutar tog modela pravna forma organiziranja društva za potrebe poslovanja u složenim odnosima „proizvođačka organizacija” je nezaobilazna.

2. AGROINDUSTRIJSKI PARK

Koncepcija agro-industrijskih parkova oslanja se na model eko-industrijskih parkova, koji je 90tih godina izvorno formuliran i detaljno razrađen u studijama izrađenim za Azijsku razvojnu banku.
Model je ubrzo prihvaćen i u drugim sredinama, dalje je usavršavan i postao je osnova za moderan pristup formiranju industrijskih zona.

Model umrežavanja „agroindustrijski park” nastaje povezivanjem različitih agro-proizvodnih pogona na nekoj lokaciji uz kombinaciju agro-procesa i ne-agro-funkcija.

Kod toga je uključena ne samo proizvodnja humane hrane, stočne hrane, povrća, voća, nego i goriva, vlakana, fermentiranih proizvoda, cvijeća, mirisa, aroma, funkcionalnih dodataka hrani, te farmaceutskih sirovina i proizvoda.

Lokalna zajednica je neizostavan dio i partner u takvom sustavu.

Model agro-parkova omogućuje visoku prilagodljivost sustava na specifične okolnosti, osniva se na principima održivog razvoja i cirkularne ekonomije, te daje znatne koristi lokalnoj zajednici, zaštiti okoliša i gospodarstvu.

Lokalna zajednica

-Bolje poslovne prilike za lokalno gospodarstvo

-Veći porezni prihodi

-Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada

-Privlačenje tvrtki više vrijednosti

-Dobra radna mjesta

-Povećanje kvalitete življenja

-Doprinos prestižu lokalne zajednice

Poduzetnici

-Privlačnost za investitore

-Viši ugled na tržištu

-Radna mjesta više vrijednosti

-Bolji pristup financiranju

-Bolja prilagodba zakonskim propisima

-Smanjenje troškova proizvodnje

-Prihod od prodaje nusproizvoda

-Smanjena davanja za zaštitu okoliša

Okoliš

-Stalno unapređenje zaštite okoliša

-Smanjeno onečišćavanje

-Inovativna rješenja zaštite okoliša

-Bolje korištenje prirodnih resursa

Osmišljavanje agroindustrijskog parka složen je i odgovoran interdisciplinaran zadatak, za koji je potrebno ekspertno znanje iz područja tehničkih, prirodnih i ekonomskih znanosti, kao i iz područja sociologije i komunikologije.

Kroz 20godišnje iskustvo na formiranju i radu AIPova, stvorena je brojna literatura i primjeri iz prakse, a analizom projekata koji nisu uspjeli formirane su preporuke o nužnim uvjetima za uspjeh AIP-projekta.

Za uspjeh takvog projekta potrebno je prije svega (početna pozicija):

ü Odlučnost lokalne zajednice za promjenu i razvoj ne očekujući da će netko drugi donijeti rješenja

ü Osnovna grupa poduzetnika iz područja poljoprivrede i industrijske prerade spremnih na suradnju i dogovore

ü Kvalitetan voditelj projekta s iskustvom na složenim industrijskim projektima

ü Domišljeni i lokalnoj zajednici i gospodarstvu prilagođeni projekti

ü Osigurani izvori financiranja za pokretanje projekta

ü Otvorenost prema širem okruženju i prihvaćanje “novih igrača”.

Preporuke za upravljanje realizacijom projekta:

ü Dobro je da tvrtke koje sudjeluju budu raznorodne u djelatnostima

ü Tvrtke koje sudjeluju ne bi trebale biti locirane na većim međusobnim udaljenostima

ü Koristiti postojeći menedžment kompanija koje sudjeluju

ü Izgraditi povjerenje između potencijalnih partnera

ü Poštovati svačiji interes

ü Usmjeriti rasprave na ideje partnera

ü Formirati udrugu učesnika ("proizvodna organizacija”)

ü Osigurati da lokalna zajednica sudjeluje u projektu i da se rješavaju postojeći problemi zajednice

Preporuke za upravljanje realizacijom projekta (nastavak):

ü Osigurati da projekt ima dovoljno financijskih sredstava

ü Voditi brigu o dobrim odnosima s javnosti

üOdmah se povezati sa znanstvenim/stručnim krugovima kao intelektualnom i infrastrukturnom potporom u formiranju i realizaciji projekata.

ü Pokrenuti postupak za formiranje nadzora nad ekološkim ciljevima

ü Formulirati zajedničku strategiju i ciljeve, koji mogu biti zanimljivi i za ulagače izvan lokalne zajednice - umrežavanje

ü Osigurati da se prvi uspjeh pojavi što prije (učesnici žele vidjeti rezultat/dobit)

ü Povezati se i surađuj s udrugama i drugim organizacijama u okruženju

ü Formirati u okviru lokalne zajednice „Forum za društveno-odgovorno djelovanje”

Kod izbora proizvodnih aktivnosti kroz preradu biljnog materijala, proizvodnja hrane i srodnih proizvoda na ljestvici stvorenih vrijednosti nalazi se vrlo visoko, a unutar toga proizvodnje na osnovu sirovina iz biouzgoja na prvom su mjestu

Struktura tržišta proizvoda

(hrana-dodaci hrani-kozmetika-njega tijela)

ØBioproizvodi ≈ 10%

Ø“Skoro Bioproizvodi”≈ 10%

ØKlasični proizvodi ≈ 80%


3.AGROINDUSTRIJSKI PARK – POZICIJA GRADA NOVSKE

Grad Novska ja osnovao poduzetničke zone „”Novska” i „Zapad”, te ih u svojim planovima postupno osposobljava za korištenje i ponudu poduzetnicima.

Radi početnog upoznavanja sa situacijom Novske i okolnostima relevantnim za projekt Agroindustrijski park Novska, pregledani su slijedeći dokumenti i informacije:

üZbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa – Gospodarski forum, održanog 17. listopada 2014. u organizaciji Novljanskog akademskog društva i Grada Novska

üProjekti grada Novska

üProgram-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-NOVSKA-2016.-2020.

üProgram-poticanja-razvoja-MSP-Grada-Novske-za-2016. – 2020.

üProjekti: Centar za razvoj poduzetništva i Poduzetnički inkubator

üKatalog novljanskih gospodarstvenika.

Prijedlog aktivnosti za pripremu realizacije projekta AIP-Novska

a) Uvodne aktivnosti

ØKoncepcijski prikaz projekta, priprema izlaganja, izlaganje u Novskoj

b) Identifikacija stanja u lokalnoj zajednici i valorizacija

ØStrategije razvoja i projekti iz proteklih razdoblja i sadašnje stanje (pregled i valorizacija)

ØProblemi, ciljevi i interes lokalne zajednice

ØProjekti u realizaciji i izvori financiranja

ØDjelovanje relevantnih organizacija i udruga - kontakti i razmjena mišljenja - moguća suradnja

ØIdentifikacija mogućih industrijskih subjekata koji pokažu interes za AIP - razgovor sa svakim posebice

ØIdentifikacija poljoprivrednih subjekata koji pokažu interes za AIP - razgovor sa svakim posebice

Početne aktivnosti na formiranju projekta

Ø Izrada „manuala“ (početna verzija za formiranje projekta AIP)

ØOsnivanje Foruma za društveno-odgovorno djelovanje Grada Novska

4.ZAKLJUČNO

1.Gospodarske, socijalne i organizacijske okolnosti u Hrvatskoj ne pogoduju privlačenju investitora na proizvodnim projektima lokalnih zajednica u ruralnim područjima, te je oslanjanje na vlastite ideje i napore ovog časa jedino rješenje. Podsjetimo se: Politika razvoja po principu „imamo štalicu – čekamo kravicu“ je besmislena i nema nikakve budućnosti.

2.Novija zakonska regulativa i planovi EU u periodu do 2020. i dalje, daju mogućnost za traženje potpora za složene agro-proizvodne projekte, te treba odmah pojačati napore na osmišljavanju i na pripremi realizacije složenih projekata; koncept agro-industrijskog parka čini se dobrim rješenjem.

3.Grad Novska svojim nastojanjem da osposobi dvije gospodarske zone i programima za poticanje poduzetništva i poljoprivredne proizvodnje, kao i projektima formiranja Centra za razvoj poduzetništva i Poduzetničkog inkubatora na dobrom je putu stvaranja bitnih preduvjeta za uspješnu realizaciju projekta Agroindustrijskog parka.

4.Predložene aktivnosti za pripremu realizacije projekta dobra su osnova za početak rada na projektu „Agroindustrijski park-Novska”.

5.Podsjetimo se ponovno da su nužni preduvjeti za uspješnu realizaciju AIP prije svega:

üOdlučnost lokalne zajednice za promjenu i razvoj, ne očekujući da će netko drugi donijeti rješenja

üDomišljeni i lokalnoj zajednici i gospodarstvu prilagođeni projekti

üOsnovna grupa poduzetnika iz područja poljoprivrede i industrijske prerade spremnih na suradnju i dogovore

üOsigurani izvori financiranja za osmišljavanje i pokretanje projekta.

üvoditelj projekta s iskustvom na složenim industrijskim projektima

üOtvorenost prema širem okruženju i prihvaćanje “novih igrača”.

I na kraju, oduvijek je za dobar pristup svakom pothvatu vrijedilo pravilo:

„Znam što hoću – Znam kako to postići – Učinim sve što je potrebno”

Novska, 10. ožujka 2018.

Za web stranicu pripremio mr. sc. Ivan Medarac