Croatian(HR)English (United Kingdom)

NAD Predsjedniatvo

memorandum

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Predsjedništva Novljanskog akademskog društva

Sjednica je održana u četvrtak, 6. lipnja 2019. godine u Zagrebu s početkom u 12 sati sa slijedećim

Dnevnim redom:

1 Izvješće o dosadašnjim aktivnostima u 2019. godini (I. Medarac)

2 Obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva (M. Bartoluci)

3 Zbornik radova sa znanstvenog simpozija o Luki Iliću Oriovčaninu (I. Medarac)

4 Ostala pitanja, inicijative i prijedlozi

a) Sjednici nazočili:

Članovi predsjedništva

Ivan Medarac, predsjednik Društva

Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva

Josip Leko, dopredsjednik Društva - telefonski

Željko Vukelić, član predsjedništva

Zvonimir Medvedović, član predsjedništva - telefonski

Ivan Marohnić, član predsjedništva

Tajnik Društva

Miroslav Janjušić

b) Opravdali izostanak:

Ksenija Knežević, članica predsjedništva

Ivor Stanivuković, član predsjedništva

c) Nije opravdao izostanak:

Hrvoje Ljubojević, član predsjedništva

Ad 1) Predsjednik Ivan Medarac izvjestio je o dosadašnjim aktivnostima u 2019. godini.

Najbitnije izvršene aktivnosti u proteklom periodu su:

- Društvo je prijavilo dva projekta na objavljeni javni poziv za  predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2019. godini objavljen 03.01.2019. godine.

- U subotu, 23. ožujka 2019. godine održana je 9. redovita skupština Novljanskog akademskog društva na kojoj su usvojena izvješća za 2018. godinu i usvojen plan rada za 2019. godinu.

- Dana 25. travnja 2019. potpisani su s Gradom Novska ugovori za prihvaćene projekte prijevljene na javni poziv i to

o Projekt1 – Redovan rad Društva u iznosu od 25.000,00 kuna

o Projekt2 – Priprema i tiskanje zbornika radova sa znanstveno-stručnog simpozija o Luki Iliću Oriovčaninu održanom 16.10.2018. u iznosu od 10.000,00 kuna.

- Dovršena je priprema Zbornika za tisak.

- Prijedlog programa za znanstveno-stručni skup "DOSTIGNUTI DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE S PRIJEDLOGOM MOGUĆIH RAZVOJNIH CILJEVA " kao sastavnog dijela obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva pripremili su mr.sc. Ivan Medarac, prof.dr.sc. Mato Bartoluci i dr.sc. Zvonimir Medvedović.

- Kontinuirano je vođeno poslovanje Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva www.nad.hr

Nakon rasprave donesea je sljedeća odluka:

1. „Prima se na znanje i prihvaća u cijelosti izvješće predsjednika Društva o dosadašnjim aktivnostima u 2019. godini.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 2) Prijedlog programa za znanstveno-stručni skup "DOSTIGNUTI DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE S PRIJEDLOGOM MOGUĆIH RAZVOJNIH CILJEVA " kao sastavnog dijela obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva obrazložio je dopredsjednik Mato Bartoluci.

Detaljan sadržaj programa nalazi se u dokumentu 20190504_Nad-Program 10. obljetnice djelovanja Društva_Im.pdf koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

1. „Prihvaća se program za znanstveno-stručni skup "DOSTIGNUTI DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE S PRIJEDLOGOM MOGUĆIH RAZVOJNIH CILJEVA " kao sastavnog dijela obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva.

2. Zadužuju se članovi predsjedništva mr.sc. Ivan Medarac, prof.dr.sc. Mato Bartoluci i dr.sc. Zvonimir Medvedović koji su pripremili program da nastave s planiranim aktivnostima.

3. Zadužuju se predsjednik mr.sc. Ivan Medaraci dopredsjednik prof.dr.sc. Mato Bartoluci da sastave i pošalju pismo gradonačelniku Grada Novske kao i predsjednicim općina Lipovljani i Jasenovac te obave s njima razgovore o mogućem načinu uključivanja u program.“

Odluke su usvojene jednoglasno.

Ad 3) Dovršena je priprema za tisak 200 primjeraka Zbornika (15 auktora, 310 stranica). Zbornik je uredio dr. sc. Jozo Marević a tehnički dizajnirao mr. sc. Ivan Medarac.

Idući tjedan treba iz Nacionalne sveučilišne biblioteka zatražiti i dobiti ISBN i CIP kako bi Zbornik mogao u tisak.

Uobičajeno je pri tiskanju zbornika radova svakom Auktoru otisnuti 10 primjeraka njegova rada, tzv. separata. Predlaže se dostaviti svakom auktoru po tri primjerka knjige a sveim drugima uključenima u Simpozij (recenzenti, pokrovitelji, stručni savjetnici, …) po jedan primjeraka knjige.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

1. „Prihvaća se prijedlog da se izdvoji 60 primjeraka Zbornika radova, te da se svakom auktoru dostave po tri primjerka a ostale primjerke dostaviti recenzentima, pokroviteljima, stručnim savjetnicima i drugima koji su pomogli izdavanju Zbornika.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 4) Nije bilo drugih dopuna niti prijedloga

Sjednica je završena u 14,30 sati


Pripremio mr. sc. Ivan Medarac, dipl. ing, predsjednik